Dr. Kálovics
Tamás
gyermekorvos

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Kálovics-Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1012 Budapest, Lovas út 30. cégjegyzékszám: 01-09-938247 adószám: 22669261-2-41 telefonszám: +36-30-936-1370 e-mail: kalovicsmed@gmail.com web: www.kalovics-med.hu képviseli: Dr. Kálovics Tamás ügyvezető igazgató (továbbiakban Adatkelező), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. A Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.kalovics-med.hu oldalon.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevői, a Munkatársak, a Kálovics-Med Kft. és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Egyszeri információ kérése

 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 

Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

 

Szolgáltatás igénybevétele:

Az szolgáltatás igénybevétele során az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, illetőleg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136. § (1) és (2) bekezdései, illetve a egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (1) bekezdésén alapul.


Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást kér személyes adatainak megadása mellett.


Kezelt adatok köre és célja:

 

név*

azonosítás, jogszabályi kötelezettség

anyja neve

azonosítás, jogszabályi kötelezettség

lakcím

azonosítás, kapcsolattartás, jogszabályi kötelezettség

Születési hely és idő

azonosítás, jogszabályi kötelezettség

TAJ

azonosítás, jogszabályi kötelezettség

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos adatok

szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, jogszabályi kötelezettség

 

 

Az egészségügyi dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat a Kálovics-Med Kft. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (a továbbiakban „Eütv.") 136.§-a alapján az Ön által igénybe venni kívánt gyógykezelés kapcsán fennálló dokumentációs kötelezettségének teljesítése érdekében veszi fel. Ezen adatok megadása kötelező, mivel az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező az érintett személy azonosítása. Az egészségügyi dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat a Kálovics-Med Kft. az egészségügyi adatok és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. §-ában foglaltak szerint az adatfelvételtől számított legalább 30 évig megőrzi és az Eütv. rendelkezéseinek megfelelően kerül sor az egészségügyi ellátórendszeren belüli és azon kívüli címzettek részére történő átadásukra.

 

A kapcsolattartási adatokat a Kálovics-Med Kft. az Eütv. 13. §-ában és 134. §-ában foglalt tájékoztatáshoz fűződő jogok és kötelezettségek megvalósításához kapcsolódó jogos érdeken alapulva kezeli. A kapcsolattartási adatokat a Kálovics-Med Kft. különösen a vizsgálatok, beavatkozások tervezett időpontjának egyeztetése céljából, illetve azon esetben kezeli, ha egészségügyi adatokat tartalmazó vizsgálati eredmények ismertetése, dokumentumok, leletek átadása vagy megküldése válik szükségessé. A kapcsolattartási adatok megadásának hiányában a Kálovics-Med Kft.-nek nem áll módjában, hogy Önnel az igénybe vett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben hatékonyan és időben egyeztessen, ez az ellátáshatékonyság csökkenésére vezet, minek folytán mind az Ön, mind pedig a Kálovics-Med Kft. más betegei gyógykezelésének minősége romlik. A kapcsolattartási adatokat a Kálovics-Med Kft. az egészségügyi dokumentációhoz csatolva, azzal megegyező időtartamban és módon kezeli. Önnek az adatkezelés teljes időtartama alatt bármikor jogában áll tiltakozni kapcsolattartási adatainak kezelése ellen.


Adatkezelés időtartama: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése szerint, mely általában 30 év.

 

Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLIV. tv.) alapján kötelező.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a szolgáltatásra vagy a Kálovics-Med Kft., illetőleg munkatársa magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

 

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

 

A kezelt adatok köre és célja:

 

panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám/e-mail cím

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

 

 

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 29. § (4) bekezdése alapján kötelezően.

 

Hírlevél küldése

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény. 6. § (2) jogszabály szerint kötelező adat)

e-mail cím

hírlevél kiküldése (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény. 6. § (2) jogszabály szerint kötelező adat)

 

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb  eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a kalovicsmed@gmail.com email címre küldött lemondási kérelem útján.

 

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1012 Budapest, Lovas út 30. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, közreműködői kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el. Amennyiben adatfeldolgozó részt vesz a tevékenység ellátásában, ez esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

 

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

 

Milyen jogaim vannak?

Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog", az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egészségügyi adatok kezelését az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szabályozza, így a fenti jogok csak ezen jogszabály figyelembevételével gyakorolható.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását - ha azt jogszabály ki nem zárja - a kalovicsmed@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzataiban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 web: www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti szervhez: ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., e-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu , telefonszám: 06-1 -476-1100

Az illetékes betegjogi képviselőhöz, Dr. Juhász Andreához munkaidőben elérhető telefon: 06/20/4899-554, e-mail: andrea.juhasz@ijb.emmi.gov.hu

Integrált Jogvédelmi Szolgálathoz (levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646), +36 (1) 9202 700, web: www.ijsz.hu zöld szám: 06-80-620-055

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről a jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Dr. Kálovics Tamás Ügyvezető

Budapest, 2018.06.01.

 

 

 

Információs levél

 

Amennyiben legfontosabb híreinket szeretné azonnal megkapni, regisztráljon információs levelünkre itt:

 

E-mail cím:*
Adatvédelem

Dr. Kálovics Tamás

Betegrendelés

Egészséges rendelés

2015-10-261978-ban születtem Tatán. 2004-ben szereztem orvosi diplomámat a Semmelweis Egyetemen, ezt követően a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekklinikán dolgoztam. 2010-ben szakvizsgáztam Csecsemő- és gyermekgyógyászatból, majd átvettem a Budai Vár gyermekpraxisát. Házi gyermekorvosi munkám mellett dolgozom a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány Gyermekrohamkocsiján mentőorvosként. Ügyeletet vállalok a II.Sz. Gyermekklinika Gyermekintenzív osztályán ügyeletvezetőként. Gyermekorvosi szakrendelést viszek a Budai Egészségközpontban.

2011. szeptemberében született kislányom Rozi.

Hétfő
17-19
Kedd
10-12
Szerda
10-12
Csütörtök
10-12

Péntek

páros hét:

páratlan hét:

(Dr. Szarka Zsuzsa helyettesít
páratlan heteken)

08-12

08-12

 

 

Ügyelet: Inter Ambulance Zrt.

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Tel: +36 1 212 5979

Hétfő
15-17
Kedd
08-10

 

Kizárólag előjegyzéssel itt

 

06704894083